Alcohol- en drugsbeleid

Inleiding


Wij, KSA Walfergem, stellen een alcohol- en drugsbeleid op en brengen alle leiding hiervan op de hoogte. In de volgende pagina’s wordt ons beleid omtrent deze gevoelige materie toegelicht. Het beleid wordt dan ook consequent opgevolgd en we zijn hier dan ook transparant over naar
derden toe.

Belangrijk om te vermelden is dat er reeds een beleid was, maar dit nooit expliciet op papier is gezet. Met het concretiseren, willen we een degelijke structuur leggen waar we op kunnen terugvallen indien er iets voorvalt.


PREVENTIE

We willen een voorbeeldfunctie vervullen als leiding van KSA Walfergem. We zullen dus ook nooit onder invloed zijn van alcohol/drugs in de buurt van KSA leden, ook zullen we nooit roken in de buurt van de leden.

In de infobrief van het weekend en de kampdoedel wordt aan de leden gevraagd geen drank en/of drugs mee te brengen. Bij vermoeden van het bezit hiervan, kunnen de zakken gecontroleerd worden.


Er wordt op elk evenement van KSA Walfergem steeds een alternatief voor alcoholische dranken voorzien. Er is een voldoende gevarieerd aanbod van non-alcoholische drank op elk van onze evenementen. Op elk initiatief wordt een persoon aangesteld die geen alcoholische dranken zal nuttigen.

Bij onze feestjes wordt telkens de identiteitskaart gevraagd en bieden we geen bier aan -16 jarigen en geen sterke drank aan -18 jarigen.


ROKEN

Volgens de Belgische wet, is het kopen van tabakswaren verboden voor personen jonger dan 18 jaar. Om te voldoen aan deze regelgeving verbieden wij dan ook roken voor personen onder de 18 jaar, op KSA activiteiten inclusief kamp.


Roken op kamp kan enkel op vooraf bepaalde momenten, op afgebakende plaatsen en onder het toeziend oog van een leider. Op de afgebakende plaatsen voorzien we – voor de brandveiligheid en vanuit onze bezorgdheid om het milieu – asbakken of een alternatief om de peuken in te gooien.

De leiding mag niet roken op de zondagactiviteiten of in het bijzijn van de leden. De laatste sigaret moet minstens een half uur voor de activiteit gerookt worden. Roken gebeurt steeds met respect voor de niet-rokers. Er worden vanzelfsprekend geen sigaretten verkocht of uitgedeeld op initiatieven van KSA Walfergem. Er wordt ook niet gerookt in de lokalen.


SANCTIE


Leden: Bij het betrappen van een lid die rookt – op niet afgesproken momenten – nemen we de rookwaren af, en vernietigen we deze. Er volgt een gesprek met leiding/hoofdleiding waarin de regels nogmaals overlopen worden, en het lid een waarschuwing krijgt. We vinden hierbij een tweede kansenbeleid belangrijk. Ieder individueel lid of iedere groep moet de kans krijgen even stil te staan om zich te bezinnen over het vertoond gedrag en zich te herpakken. Bij een tweede keer wordt er in gesprek gegaan met de ouders van het lid.

Leiding: Bij overtreding van onze regels, volgt er een gesprek met de hoofdleiding waarin de regels nogmaals overlopen worden, en de leiding een waarschuwing krijgt.

We vinden hierbij een tweede kansenbeleid belangrijk. Iedereen moet de kans krijgen even stilstaan, om zich te bezinnen over het vertoond gedrag en zich te herpakken. Op kamp resulteert een tweede overtreding (van leiding of lid) in het verlaten van het kamp, de ouders worden ingelicht en er wordt besproken op welke manier het lid thuis geraakt.

ALCOHOL


Alcohol is sociaal aanvaard en legaal voor meerderjarigen. Ook binnen KSA Walfergem is er geen bezwaar tegen het nuttigen van alcohol. Dit moet weliswaar met mate gebeuren. We stimuleren uiteraard niemand, zowel leiding als leden, om alcohol te nuttigen. We willen als KSA Walfergem wel onze leiding en oudste leden een ruimte bieden om met verstand met alcohol te leren omgaan, en dit binnen een duidelijk kader.
Op zondagactiviteiten wordt er onder geen enkele omstandigheid alcohol geconsumeerd.

Dit betekent voor leden en leiding: geen gebruik of bezit van alcohol, alsook niet onder invloed zijn van alcohol tijdens de activiteiten. Dit alles geldt in en rond de infrastructuur van KSA Walfergem. Kabouters, Leeuwkes, Piepjongknapen en Jongknapen worden vanzelfsprekend ten allen tijde afgesloten van contact met alcohol. Hernieuwers mogen op kamp en weekend enkel onder toezicht en met wederzijdse toestemming alcohol consumeren. Zware bieren en sterke drank zijn wel strikt verboden.

Dit wordt nooit aangemoedigd door de leiding, maar in het kader van veilig leren omgaan met alcohol vinden wij dat dit wel kan worden toegelaten op het weekend, het kamp of een trektocht. Wanneer de ouders van een lid hier bezwaar tegen hebben i.v.m. hun zoon, raden wij aan contact op te nemen met de hoofdleiding zodat zij in samenspraak met hen een gepaste oplossing voor hem kunnen vinden.


De leiding is op weekend en op kamp, op elk moment verantwoordelijk voor de leden die hun zijn toevertrouwd. Dat geldt ook als de leden met iets anders bezig zijn of slapen. Tijdens deze momenten zijn er telkens minstens twee personen in de leidingsploeg die geen alcohol nuttigen. Ook de rest van de leiding heeft op die momenten een voorbeeldfunctie, zelfs als de leden niet in de buurt zijn.


Op evenementen mag er bier worden gedronken door de leiding, maar het werk en de taken moeten ten allen tijde goed kunnen uitgevoerd worden. Natuurlijk willen we onze leiding de mogelijkheid bieden ’s avonds iets te drinken (na dagprogramma/ledenactiviteit), dit enkel wanneer ze niet bij hun leden zijn. Logischerwijs gebeurt dit dus buiten het zicht van de leden. Sterke drank, wijn of andere zwaardere dranken worden niet genuttigd tijdens het ledenkamp.


Op voor- en nakamp is elke leider echter verantwoordelijk voor zijn eigen consumptie, aangezien er dan geen leden meer op het kampterrein aanwezig zijn, maar wordt er door de medeleiders een oogje in het zeil gehouden. Buiten de activiteiten en initiatieven waar leden bij betrokken zijn, is alcoholgebruik de eigen verantwoordelijkheid van iedere leider.


SANCTIE

Leden moeten op zondag steeds capabel zijn om aan de activiteit deel te nemen. Alcoholmisbruik bij leden wordt dus niet aanvaard. Toch is KSA Walfergem ook de plaats waar leden in groep kunnen groeien als individu in de samenleving. We zijn de plaats bij uitstek om jongeren richting te geven.

Daarom is het ook hier belangrijk om als er een sanctionering wordt toegepast, de betrokken persoon een tweede kans te geven. Dit principe wordt best meegenomen in het gesprek dat met het lid en de ouder wordt aangegaan. Na deze tweede kans volgt een verwijdering uit de KSA-werking. De leiding moet op initiatieven op elk moment hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.


Daarom aanvaarden wij geen enkele vorm van alcoholmisbruik. Dit houdt in dat wij vinden dat dronkenschap en jeugdbeweging onverenigbaar zijn. Bij overtreding van onze regels, volgt er een gesprek met de hoofdleiding waarin de regels nogmaals overlopen worden en de leider in kwestie een waarschuwing krijgt. Ook hier geldt ons tweedekansbeleid. Als de persoon deze tweede kans niet opvolgt, volgt een verwijdering uit de KSA-werking.


Buiten de activiteiten en initiatieven waar leden bij betrokken zijn, is alcoholgebruik de eigen verantwoordelijkheid van elke leider. Als er zich onaanvaardbaar gedrag (verbaal, fysiek geweld,…) stelt ten gevolge van alcoholgebruik in de KSA context zal hierover een gesprek worden gevoerd met de betrokken leiding en hoofdleiding. Ook hier hanteren we een tweedekansbeleid mits er voldaan wordt aan de wil/handelingen om hierin stappen te ondernemen.


Op kamp resulteert een tweede overtreding (van leiding of lid) in het verlaten van het kamp, de ouders worden ingelicht en er wordt besproken op welke manier de leider of het lid thuis geraakt.


DRUGS

Er geldt een totaal drugsverbod voor iedereen op en rond KSA. Zowel voor het gebruik als bezit
van illegale middelen. Ook onder invloed zijn van drugs is verboden. Het verbod op bezit/gebruik
van drugs in KSA verband geldt voor alle leden en leiding. Aangezien deze middelen illegaal zijn,
geldt hier ons tweedekansbeleid niet. Ook buiten de KSA-werking gebruiken leiders en leden
geen drugs. Lid of leider betekent immers dat je een voorbeeldfunctie hebt.


SANCTIE


Het bezit en/of gebruik van illegale drugs moet altijd gesanctioneerd worden. Het niet naleven van deze regels leidt tot uitsluiting. Bij de leden (–18 jarigen) worden steeds de ouders op de hoogte gebracht. Bij deelnemers van 18 jaar of ouder wordt telkens gezocht naar de meest geschikte manier om de jongere te begeleiden nadien.
We vragen aan de leiding/leden om de illegale drugs zelf te vernietigen. Wanneer de persoon de
illegale drugs in zijn bezit niet zelf wil vernietigen, worden de ouders en politie op de hoogte
gebracht.


Wanneer er sprake is van dealen (onder dealen verstaan we het verkopen van drugs, ook wanneer men niet tot doel heeft om hiermee winst te maken), wordt de politie, alsook de ouders verwittigd. Leden/leiding die op de KSA betrapt worden op dealen, worden zwaarder gesanctioneerd dan gebruikers, ook deze sanctionering wordt afgesproken tussen de betrokken persoon en de werking.
Wanneer iemand op de KSA wordt betrapt op het bezit en/of gebruik van drugs, volgt een gesprek tussen de betrokken persoon en de hoofdleiders, en bij -18 jarigen de ouders.


Als jeugdbeweging zijn wij een plaats bij uitstek om jongeren richting te geven, daarom is het hierbij belangrijk dat wij de persoon in kwestie wijzen op zijn begane fouten en hem doorverwijzen naar instanties die hem hierbij kunnen helpen. We wijzen de persoon erop dat drugs illegaal is en daarom passen we hier geen tweedekansbeleid toe. Het nuttigen van drugs resulteert dus in de uitsluiting van KSA Walfergem.